Zásadné pripomienky občianskeho združenia Ženy ženám k Národnému programu reforiem SR 2017

V týchto dňoch je v medzirezortnom pripomienkovom konaní Národný program reforiem SR 2017 z dielne Ministerstva financií SR, ktorý okrem iného zdôrazňuje podporu zariadení pre deti od 0 do 3 rokov namiesto podpory materstva.
Za ženy – matky odmietame túto politiku a žiadame o podporu materstva, žiadame uznať materstvo ako plnohodnotné zamestnanie a podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne.

Pripomienka k:
– ZHRNUTIU: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov“;
– Časti 4 Plánované opatrenia v štrukturálnych témach – Úloha: „Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov“;
– Časti 4.3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „Podporí sa budovanie kapacít zariadení starostlivosti o deti do troch rokov“;
– Časti 4.3.1 Zamestnanosť: „dostupnosť … služieb starostlivosti o deti do 3 rokov. … s finančnou alokáciou 40,2 mil. eur“

Žiadame
1) podporiť matky, ktoré sa starajú o svoje deti osobne, zvýšením rodičovského príspevku aspoň do výšky minimálnej mzdy
2) uznať a podporiť materstvo ako plnohodnotné zamestnanie
3) v dokumente preformulovať všade, kde sa nachádza slovné spojenie „do troch/3 rokov“ na „od troch/3 rokov“

Odôvodnenie:
Oddelenie detí od rodičov v ranom detskom veku môže spôsobiť stratu vzťahovej a životnej istoty. Opatrovanie malého dieťaťa (dojčaťa) v kolektíve cudzou osobou nespĺňa potrebné podmienky pre jeho zdravý vývoj a v dospelosti sa môže negatívne prejaviť na jeho telesnom a duševnom zdraví. Až 70 – 90% detí s celodenným opatrovaním cudzou osobou (aj pri vysokej kvalite opatrovateľskej služby) vykazuje zvýšenú hladinu stresového hormónu (kortizolu) a vyššiu chorobnosť ako deti vyrastajúce doma v rodine.
V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

4) podporiť kapacity v materských školách pre deti od 3 rokov bez diskriminácie zriaďovateľa
Odôvodnenie:
Umiestňovanie detí mladších ako 3 roky v zariadeniach inštitucionálnej starostlivosti má negatívny vplyv na ich duševný vývoj (viď pripomienka vyššie). Z tohto dôvodu nepokladáme za vhodné, aby štát nadštandardne finančne podporoval takéto zariadenia, namiesto a na úkor podpory domácej starostlivosti. Navyše, v niektorých obciach a mestách chýbajú miesta v materských školách pre deti od 3 rokov. Vo väčších mestách trpia materské školy dlhodobo nedostatočnou kapacitou, pričom v dotačných výzvach ministerstva školstva z r. 2015 boli oprávnenými žiadateľmi na rozšírenie kapacít materských škôl len obecné (mestské) materské školy. V bratislavských cirkevných materských školách chýba každoročne viac ako 500 miest pre deti, ktorých rodičia majú záujem o umiestnenie svojich detí do takejto materskej školy. Diskrimináciu z dôvodu zriaďovateľa materskej školy považujeme za neopodstatnenú a škodlivú.

Pripomienka k Akčnému plánu:

Úloha č. 8: Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov.

Žiadame preformulovať na: „…o deti od 3 rokov“.

Odôvodnenie:
V prvých troch rokoch života sa tvoria základy duševného zdravia človeka. V tomto citlivom období dlhšie oddelenie dieťaťa od rodičov pre neho znamená mimoriadnu psychickú záťaž. Počas prvých 36 mesiacov života je dieťa kvôli svojej psychickej a fyzickej zraniteľnosti obzvlášť odkázané na chrániace a stabilné prostredie, ktoré spočíva aj v starostlivosti o dieťa jemu blízkymi osobami. Ak dieťa v tomto veku zažíva istotu, že blízka osoba mu je stabilne k dispozícii, následne v staršom veku, v porovnaní s deťmi, ktoré boli zverené do inštitucionálnej starostlivosti, sa dokáže dlhšie koncentrovať, je schopné samostatnejšie riešiť konflikty so svojimi rovesníkmi, má vyššiu schopnosť empatie, vie lepšie komunikovať svoje vlastné pocity a v dospelosti dokáže budovať kvalitnejšie vzťahy a priateľstvá. Bezpečná vzťahová väzba je pre malé dieťa životne dôležitá.

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, matka 3 detí
Ing. Mgr. Katarína Hulmanová, matka 5 detí
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., matka 4 detí
Mgr. Mia Lukáčová, matka 4 detí

Zásadné pripomienky občianskeho združenia Ženy ženám k Národnému programu reforiem SR 2017

 

Antispamová ochrana